Kaj so cilji trajnostnega razvoja in zakaj so nujni za gospodarsko in ekološko stabilnost?

 Kaj so cilji trajnostnega razvoja in zakaj so nujni za gospodarsko in ekološko stabilnost?

Trajnostni razvoj je koncept oz. pristop, ki se osredotoča na izpolnjevanje trenutnih potreb človeštva, ne da bi pri tem ogrozili možnosti prihodnjih generacij, da izpolnijo svoje potrebe. Gre za usklajevanje ekonomskega, družbenega in okoljskega napredka ter za zagotavljanje dolgoročnega ravnovesja med temi tremi stebri. Ideja trajnostnega razvoja se je prvič širše pojavila v poročilu Svetovne komisije za okolje in razvoj leta 1987, znano tudi kot Brundtlandovo poročilo. Poudarilo je potrebo po razvoju, ki bi omogočal boljše življenjske pogoje za vse, ne da bi pri tem izčrpavali naravne vire ali škodovali okolju.

Trije stebri trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na treh ključnih vidikih: ekonomski, družbeni in okoljski. Te vidiki so medsebojno odvisni in si morajo prizadevati za usklajeno rast in napredek.

 1. Ekonomski vidik: Trajnostni razvoj zahteva ustvarjanje gospodarskih sistemov, ki so pravični, vključujoči in ne izčrpavajo virov. Gre za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje, ki ne ogroža dolgoročne stabilnosti naravnih virov. Pravična porazdelitev bogastva, zmanjšanje revščine in spodbujanje inovacij so ključni elementi ekonomskega trajnostnega razvoja.
 2. Družbeni vidik: Vključujoče in pravično družbeno okolje je osnovni cilj trajnostnega razvoja. To vključuje skrb za človekove pravice, enakost spolov, izobraževanje, zdravje, dostojno delo in kakovostno življenje za vse. Cilji trajnostnega razvoja si prizadevajo za izkoreninjenje revščine, diskriminacije in socialnih neenakosti.
 3. Okoljski vidik: Ohranjanje naravnega okolja je bistvenega pomena za trajnostni razvoj. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, varovanje biotske raznovrstnosti, učinkovito upravljanje vodnih virov in zmanjševanje onesnaževanja so ključne naloge v tej razsežnosti. Cilj je ohraniti okolje za prihodnje generacije in preprečiti nepopravljivo škodo planetu.
stebri trajnostnega razvoja
VIR 1

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

V letu 2015 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Ta agenda vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki predstavljajo globalni okvir za ukrepanje do leta 2030.

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je akcijski načrt mednarodne skupnosti za odpravo globalne revščine, zaščito planeta in zagotavljanje blaginje za vse.

Cilji trajnostnega razvoja (17) vključujejo:

 • Odprava revščine – Odprava revščine v vseh njenih oblikah povsod.
 • Odprava lakote – Odprava lakote, zagotavljanje prehranske varnosti in izboljšanje prehrane ter spodbujanje trajnostnega kmetijstva.
 • Zdravje in dobro počutje – Zagotavljanje zdravega življenja in spodbujanje blaginje za vse ljudi v vseh starostnih obdobjih.
 • Kakovostno izobraževanje – Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja, ki je vključujoče in pravično, ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za vse.
 • Enakost spolov – Doseganje enakosti spolov in spoštovanje vseh žensk in deklic.
 • Čista voda in sanitarna ureditev – Zagotavljanje dostopa do čiste in dostopne vode ter sanitarij za vse.
 • Cenovno dostopna čista energija – Zagotavljanje dostopa do zanesljive, trajnostne in sodobne energije po dostopnih cenah za vse.
 • Dostojno delo in gospodarska rast – Spodbujanje trajnostne, vključujoče in trajnostne gospodarske rasti, polne zaposlenosti ter dostojnega dela za vse.
 • Industrija, inovacije in infrastruktura – Gradnja odpornih infrastruktur, spodbujanje vključujoče in trajnostne industrializacije ter spodbujanje inovacij.
 • Zmanjšane neenakosti – Zmanjšanje neenakosti znotraj in med državami.
 • Trajnostna mesta in skupnosti – Narediti mesta in človeška naselja vključujoča, varna, odporna in trajnostna.
 • Odgovorna poraba in proizvodnja – Zagotovitev trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje.
 • Podnebni ukrepi – Takojšnje ukrepanje za boj proti podnebnim spremembam in njihovim vplivom.
 • Življenje v vodi – Ohranjanje in trajnostna raba oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj.
 • Življenje na kopnem – Varovanje, obnova in spodbujanje trajnostne rabe celinskih ekosistemov, upravljanje gozdov, boj proti dezertifikaciji, zaustavitev in obrnitev degradacije tal ter zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.
 • Mir, pravičnost in močne institucije – Spodbujanje mirnih in vključujočih družb za trajnostni razvoj, zagotavljanje dostopa do pravice za vse in gradnja učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij na vseh ravneh.
 • Partnerstva za doseganje ciljev – Krepitev sredstev za izvajanje in obnavljanje globalnega partnerstva za trajnostni razvoj.
trajnostni razvoj kazalniki
VIR 2

Agenda 2030 poudarja univerzalnost, kar pomeni, da se cilji nanašajo na vse države, bogate in revne, razvite in države v razvoju. Poudarek je na partnerstvu, sodelovanju in skupnem delovanju med vladami, gospodarstvom, civilno družbo in drugimi akterji za doseganje teh ciljev.

V bistvu je Agenda 2030 globalni dogovor za ustvarjanje bolj trajnostne, pravične in vključujoče družbe, ki ne pušča nikogar za seboj.

Izvajanje ciljev Agende v Sloveniji

Do 2022 je Slovenija uspešno naredila več korakov v smeri trajnostnega razvoja, da se dosežejo cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 Združenih narodov.

izvajanje strategije razvoja
VIR 3
 • Nacionalni okvir za izvajanje Agende 2030: Slovenija je sprejela “Razvojna strategija Slovenije 2030”, ki določa vizijo in cilje za prihodnost države. Strategija je v veliki meri usklajena s cilji SDG.
 • Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije: Slovenija si prizadeva za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. Povečuje se delež obnovljivih virov energije v energetski mešanici in promovira energetska učinkovitost.
 • Varstvo okolja: Država je sprejela različne politike in ukrepe za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Gozdovi, ki pokrivajo velik del Slovenije, se gospodari na trajnostni način.
 • Krožno gospodarstvo: Vlaga se v projekte in politike, ki spodbujajo krožno gospodarstvo, z namenom povečanja recikliranja in zmanjšanja odpadkov.
 • Izobraževanje in ozaveščenost: Poudarek je na izobraževanju mladih o trajnostnem razvoju in vključevanju konceptov trajnosti v učne programe.
 • Socialna vključenost: Slovenija si prizadeva za zmanjšanje socialnih neenakosti, povečanje enakosti spolov in zagotavljanje dostojnega dela za vse.
 • Mednarodno sodelovanje: Slovenija sodeluje v mednarodnih prizadevanjih za trajnostni razvoj in podpira druge države, zlasti v okviru razvojnega sodelovanja.
 • Odziv na podnebne spremembe: V skladu z evropskimi in globalnimi zavezami je Slovenija sprejela ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagoditev podnebnim spremembam.

Pri izvajanju strategije je Slovenija izjemno uspešna, saj je leta 2021 med 165 državami dosegla odlično 9. mesto, leto kasneje, 2022 pa je povzpela za eno mesto in osvojila zavidljivo 8. mesto.

trajnostni razvoj slovenija
VIR 4

Cilji trajnostnega razvoja z vidika posameznika

Vsak posameznik ima pomembno vlogo pri uresničevanju trajnostnega razvoja. S svojimi vsakodnevnimi odločitvami lahko vplivamo na okolje, družbo in gospodarstvo. Zmanjševanje porabe energije, recikliranje, podpora lokalnim in trajnostnim izdelkom, osveščanje in sodelovanje v skupnostnih dejavnostih so le nekateri načini, kako lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju. Posamezniki imamo tudi vlogo v pritisku na vlade in podjetja, da sprejmejo trajnostne politike in prakse.

Cilji trajnostnega razvoja – izzivi in prihodnost

Kljub pozitivnim korakom so izzivi trajnostnega razvoja še vedno obsežni. Povečevanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov in globalne neenakosti ostajajo izzivi, ki jih je treba nasloviti.

Prihodnost trajnostnega razvoja zahteva celovit pristop, ki združuje politične ukrepe, inovacije, tehnološki napredek, izobraževanje ter zavedanje družbe. Ključno je, da se različni akterji, vključno z vladami, podjetji, nevladnimi organizacijami in posamezniki, združijo v skupnem prizadevanju za oblikovanje boljše in trajnostne prihodnosti za vse.

trajnostni razvoj slovenija 8
VIR 5

Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na načelih, ki zagotavljajo, da se razvojni projekti in politike oblikujejo in izvajajo na način, ki je ekološko primerna, ekonomsko vzdržna in socialno pravična. Poglejmo si šest osrednjih načel trajnostnega razvoja:

 1. Celovitost: To načelo priznava, da so vse komponente okolja (fizične, biološke in družbene) medsebojno povezane v kompleksnih sistemih. Cilji trajnostnega razvoja morajo upoštevati te povezave in interakcije med različnimi sektorji in disciplinami, da bi se izognili neželenim posledicam.
 2. Medgeneracijska pravičnost: Trajnostni razvoj ne bi smel izčrpavati naravnih virov ali povzročati dolgoročne škode, kar bi ogrozilo sposobnost prihodnjih generacij, da izpolnijo svoje potrebe. Skrb za prihodnje generacije je ključnega pomena.
 3. Sodelovanje in vključevanje: Vsi deležniki, vključno s skupnostmi, oblastmi, podjetji in civilno družbo, morajo biti vključeni v proces odločanja glede razvojnih pobud. To zagotavlja, da so odločitve demokratične, pravične in upoštevajo različne perspektive in potrebe.
 4. Previdnost: Kjer obstajajo grožnje resne ali nepopravljive škode, pomanjkanje popolnega znanstvenega soglasja ne bi smelo biti razlog za odlog ukrepanja. To načelo poudarja potrebo po previdnosti in upoštevanju možnih dolgoročnih vplivov na okolje ali družbo.
 5. Pravičnost in enakost: Trajnostni razvoj mora zagotavljati, da so koristi in bremena razvoja pravično razdeljeni med različnimi skupinami ljudi, ne glede na njihov spol, raso, ekonomski status ali starost. To vključuje zagotavljanje enakih možnosti in zmanjšanje družbenih neenakosti.
 6. Lokalna ustreznost in samozadostnost: Razvojne strategije in rešitve morajo biti prilagojene lokalnim potrebam, kulturam in okoljskim razmeram. Lokalne skupnosti morajo biti opremljene z viri in znanjem, da postanejo samozadostne in zmanjšajo svojo odvisnost od zunanje pomoči ali nevzdržnih praks.

Ta načela predstavljajo temelj za ustvarjanje uravnoteženega, pravičnega in trajnostnega razvoja za vse. Poudarjajo pomen dolgoročnega razmišljanja, medsebojnega spoštovanja in skupnega sodelovanja pri oblikovanju boljše prihodnosti.

 • VIR (1) SIQ
 • VIR (2) L’MIT
 • VIR (3) GOV.SI
 • VIR (4) Europe Sustainable Development Report 2022
 • VIR (5) Europe Sustainable Development Report 2022

Električna prihodnost

http://elektricna-prihodnost.si

Related post